Poniżej treść ulotki szczepionki na covid 19. Link do orginału na końcu dokumentu
ANEKS I
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO
Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie
zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu
medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane. Aby dowiedzieć się, jak
zgłaszać działania niepożądane - patrz punkt 4.8.
1.
NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Comirnaty koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań
Szczepionka mRNA przeciw COVID-19 (ze zmodyfikowanymi nukleozydami)
2.
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.
Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.
1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej
w nanocząsteczkach lipidowych).
Jednoniciowy, informacyjny RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z czapeczką na końcu 5’,
wytwarzany z wykorzystaniem bezkomórkowej transkrypcji in vitro na matrycy DNA, kodujący
białko szczytowe (ang. spike, S) wirusa SARS-CoV-2.
Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.
3.
POSTAĆ FARMACEUTYCZNA
Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań (koncentrat jałowy).
Szczepionka jest zamrożoną dyspersją w kolorze białym do złamanej bieli (pH: 6,9 - 7,9).
4.
SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE
4.1
Wskazania do stosowania
Produkt leczniczy Comirnaty jest wskazany do czynnego uodparniania osób w wieku od 16 lat w celu
zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2.
Szczepionkę należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
4.2
Dawkowanie i sposób podawania
Dawkowanie
Osoby w wieku 16 lat i starsze
Produkt leczniczy Comirnaty jest podawany domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl 2 dawek (0,3 ml
każda) w odstępie co najmniej 21 dni (patrz punkty 4.4 i 5.1).
Nie ma dostępnych danych dotyczących możliwości zamiennego stosowania produktu leczniczego
Comirnaty z innymi szczepionkami przeciw COVID-19 w celu ukończenia cyklu szczepienia. Osoby,
które otrzymały pierwszą dawkę produktu leczniczego Comirnaty powinny otrzymać drugą dawkę
produktu leczniczego Comirnaty, aby ukończyć cykl szczepienia.
2