Regulamin konkurs
  §1 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa warunki konkursu zamieszczonego w serwisie female.pl
2. Podmiotem organizującym konkurs są:Herbert Grossfuss Media - Paweł Miłosz
    ul. Liczmańskiego 1/7, 80-322  Gdańsk
    NIP 578-265-94-82 REGON 220104901
    zwany dalej Organizatorem.

3. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna. Udział uczestnika niepełnoletniego w konkursie jest dozwolony jest wyłącznie za zgodą jego przedstawiciela ustawowego. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatorów, pracownicy innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników tych podmiotów.

    §2 Zasady uczestniczenia w konkursie

    1. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na podane przez Organizatora pytanie, polubić FanPage organizatora i sponsora (osoby, które wcześniej miały wymienione wyżej FanPage w ulubionych także mogą brać udział w konkursie), oraz wypełnić formularz konkursowy (Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail).
    2. Warunkiem udziału w Konkursie jest wypełnienie i wysłanie formularza kontaktowego, oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu, do celów administracyjnych i statystycznych, a także usług promocyjno - marketingowych związanych z działalnością prowadzoną w Serwisie oraz otrzymywanie informacji handlowych.
    Jedynym administratorem przesłanych danych jest Organizator konkursu.
    3. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy.
    4. Data zakończenia konkursu podana jest w artykule konkursowym
    5. Nagrody oraz ich ilość podane są w artykule konkursowym

6. Zwycięzcy zostaną wyłonieni drogą losowania  ( w przypadku jednej poprawnej odpowiedzi) lub wyboru najciekawszej odpowiedzi, w przypadku odpowiedzi opisowej (zgodnie z treścią artykułu konkursowego). Lista zwycięzców zostanie opublikowana w terminie do 7 dni od daty zakończenia konkursu podanej na stronie konkursu
7. Nagrody do wszystkich zwycięzców konkursu zostaną wysłane pocztą na koszt organizatorów pod adresy wskazane podczas wypełniania formularza konkursowego, w terminie do 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu i umieszczenia w serwisie female.pl listy zwycięzców. Zdjęcia nagród są poglądowe.
8. W przypadku nie podjęcia przez osobę uprawnioną nagrody w terminie 14 dni od dnia postawienia jej do dyspozycji osoby uprawnionej prawo do nagrody wygasa.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia poczty lub firmy kurierskiej.
10. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
11. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu i jest dostępny na stronach www.female.pl.

    §3 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące usługi należy przesyłać listownie na adres jednego z organizatorów konkursu, wymienionego w §1 punkt 2. Reklamacja przesłana musi być odpowiednio oznaczona "Reklamacja - konkurs"
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres oraz numer telefonu uczestnika konkursu, a także dokładny opis i powód /photo/cji.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku