Prawo definiuje odpady medyczne jako odpady powstające zarówno podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, jak i w trakcie przeprowadzania badań czy doświadczeń naukowych z dziedziny medycyny. Co więcej, wskazuje ono zasady postępowania z nimi, nakładając na podmioty świadczące usługi zdrowotne obowiązki związane z ich przechowywaniem – odpady medyczne muszą być odpowiednio segregowane. W tym artykule przyglądamy się bliżej temu zagadnieniu.

 

Utylizacja odpadów medycznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie unieszkodliwiania oraz magazynowania odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych zbieranie zakaźnych odpadów medycznych powinno odbywać się w miejscu ich wytwarzania. Wyjątek stanowią jedynie odpady powstające w trakcie świadczenia usług na wezwanie – one musza zostać niezwłocznie przewiezione do specjalnego pomieszczenia, które spełnia wymogi dotyczące magazynowania odpadów medycznych.

Co więcej, niezgodne z prawem jest składowanie zakaźnych opadów medycznych na składowisku, a także unieszkodliwianie ich we współpalarniach odpadów. Muszą one zostać unieszkodliwione poprzez procedurę termicznego przekształcenia – odbywa się to w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Niezbędne jest przy tym uzyskanie zezwolenia marszałka województwa.

Przechowywanie odpadów medycznych – zasady

Odpady medyczne stanowią zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego, jak i osób czy zwierząt mogących mieć z nimi bezpośredni kontakt. Obostrzenia dotyczące wytwarzania, przechowywania oraz unieszkodliwiania takich odpadów są ważne, dlatego pracownicy danej placówki powinni zostać zapoznani z zasadami postępowania.

Procedury związane z utylizacją odpadów medycznych obejmują:

  • zbieranie odpadów medycznych w specjalne pojemniki oraz worki,
  • wyznaczanie, do jakich kolorów pojemników i worków wrzucany jest dany rodzaj odpadów medycznych,
  • przestrzeganie zasad transportowania odpadów wewnątrz placówki oraz składowania ich, uwzględniając podział na odpady zakaźne oraz niezakaźne,
  • zabezpieczenie odpadów przed działaniem czynników zewnętrznych – m.in. wilgocią czy substancjami chemicznymi.

Pojemniki na odpady medyczne – ich kolory a segregacja

Zbieranie oraz segregowanie odpadów medycznych powinno odbywać się w miejscu ich powstawania – w tym celu niezbędne są wytrzymałe, odporne na uszkodzenia pojemniki oraz worki. Muszą być to specjalne wyroby przystosowane do przechowywania odpadów medycznych. Nie bez znaczenia pozostaje również ich barwa – to właśnie ona umożliwia prawidłową segregację. Pojemniki na odpady medyczne są dostępne m.in. tutaj: https://eplaster.pl/pl/c/Pojemniki-na-odpady-medyczne/109.

Czerwone pojemniki na odpady medyczne

Czerwone pojemniki wykorzystywane są do przechowywania najbardziej niebezpiecznych odpadów – tych, które mogą prowadzić do rozwoju zakażeń czy zarażenia chorobami. Wyroby te musza być odporne na wstrząsy oraz przebicia, a także cechować się nieprzemakalnością.

Wśród odpadów przechowywanych w czerwonych pojemnikach znajdują się te zawierające żywe organizmy lub ich toksyny, które mogą wywoływać zakaźne choroby. Zaliczają się do nich m.in. części ciała oraz organy, pojemniki na krew i konserwanty do jej przechowywania, zużyte opatrunki i gaziki, podkłady, podpaski czy zainfekowane pieluchomajtki. Co więcej, przechowuje się w nich pozostałości z żywienia pacjentów na oddziałach zakaźnych.

Żółte pojemniki na odpady medyczne

Mniej niebezpieczne odpady przechowywane są w żółtych pojemnikach. Należą do nich odpady zawierające substancje chemiczne, które mogą wywoływać choroby zakaźne u zwierząt lub ludzi, lub mogą stanowić źródło skażenia środowiska. Do tych pojemników trafiają chemikalia, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, jak również odpady amalgamatu dentystycznego.

Inne kolory pojemników na odpady medyczne

Pojemniki na odpady medyczne w innych kolorach, takich jak niebieski, zielony czy czarny, służą do przechowywania odpadów nieposiadających niebezpiecznych właściwości. Wśród nich znajdują się odpady, takie jak między innymi narzędzia chirurgiczne i zabiegowe czy opatrunki z materiału lub gipsu, ubrania jednorazowe oraz pościel.

Obowiązujące prawo wskazuje, że odpady medyczne muszą być zbierane oraz segregowane w miejscu ich powstania. Należy je przechowywać w specjalnych pojemnikach i workach.


Najczęściej zadawane pytania


Co to są odpady medyczne?

Odpady medyczne to materiały, które powstają w związku z opieką zdrowotną, takie jak zużyte igły, plastikowe rękawiczki, bandaże, pampersy, pojemniki na krew itp.

Dlaczego prawidłowe przechowywanie odpadów medycznych jest ważne?

Prawidłowe przechowywanie odpadów medycznych jest ważne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych i chronić środowisko. Odpady medyczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, które mogą zanieczyścić glebę i wodę.

Jak prawidłowo przechowywać odpady medyczne?

Odpady medyczne należy przechowywać w specjalnych pojemnikach oznaczonych jako "odpady medyczne" zgodnie z lokalnymi przepisami. Pojemniki powinny być zamknięte i odporne na przeciekanie. Należy unikać mieszania różnych rodzajów odpadów medycznych w jednym pojemniku.

Jak często należy opróżniać pojemniki na odpady medyczne?

Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady medyczne zależy od rodzaju odpadów i ilości powstających odpadów w danym miejscu. Zazwyczaj pojemniki na odpady medyczne powinny być opróżniane co najmniej raz na tydzień.

Co zrobić z wypełnionymi pojemnikami na odpady medyczne?

Wypełnione pojemniki na odpady medyczne należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Wiele krajów wymaga, aby odpady medyczne były transportowane i utylizowane przez specjalistyczne firmy zajmujące się gospodarką odpadami medycznymi.


Podobne artykuły:


Wersja do druku