Nowy formularz podatkowy: zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) PIT-36, został połączony z nowym PIT-36S, gdzie podatnik sam musi wykreślić niepotrzebny formularz, ponieważ dwa znajdują się na jednym. PIT-36S składa nowy rodzaj podatników, czyli podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku (co wynika z nowości w przepisach podatkowych i możliwości dziedziczenia przedsiębiorstw). Jakie jeszcze ważne zasady obowiązują w aktualnym druku podatkowym?

Terminy i podstawy prawne

PIT-36 składany jest do dnia 30 kwietnia każdego roku, następującego po deklaracyjnym roku podatkowym. W praktyce oznacza to, że dokument należy odpowiednio złożyć od dnia 15 lutego, do 30 dnia kwietnia 2019 roku, za rok podatkowy 2018. Podstawą prawną funkcjonowania tego dokumentu, jest art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim, podatnicy obowiązani są składać urzędom skarbowym odpowiednie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, według ustalonych wzorów. W przypadku złożenia zeznania przed 15 lutego, uznaje się je za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po danym roku podatkowym. Ma to szczególne znaczenie dla osób spodziewających się ewentualnego zwrotu z podatku – którego termin należy obliczać dopiero od tej daty.

Podmioty, których dotyczy PIT-36

PIT-36 został skierowany do konkretnej grupy podatników: podatku dochodowego od osób fizycznych. Po pierwsze więc, z zasady dotyczyć będzie wyłącznie osób fizycznych. Jest formularzem funkcjonującym obok popularnego PIT-37 i w wielu przypadkach nie mieszczących się w zakresie zeznania PIT-37 - na przykład w przypadku niektórych dokonywanych odliczeń, to właśnie PIT-36 będzie mieć zastosowanie. Katalog podatników, którzy powinni wypełnić druk, to podmioty do których zastosowanie ma art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym. W skrócie, między innymi według broszur informacyjnych do tego zeznania, dotyczyć będzie ono podatników, którzy podporządkowani są opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej i prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzili działy specjalne produkcji rolnej. Dotyczy to również tych, którzy uzyskali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych z najmu, podnajmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. PIT-36 będzie odpowiednim drukiem również dla podatników uzyskujących przychody z odpłatnego zbycia rzeczy (art. 10 ust. 1 pkt 8 lud. d ustawy - zbycie przed upływem roku od nabycia), korzystających ze zwolnienia na tak zwany kredyt podatkowy, obowiązanych dokonywać doliczeń na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy, obowiązanych doliczać dochody małoletnich dzieci, obniżających dochody o straty z lat ubiegłych, obowiązanych samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, a także wykazujących zryczałtowany podatek dochodowy określony w art. 29,30 i 30a ustawy, jeżeli podatek nie został pobrany przez płatnika.

Podsumowanie i rekomendacje

PIT-36 można rozliczyć zarówno samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Deklaracja jest dostępna w wersji tradycyjnej – papierowej oraz elektronicznej. W każdym wypadku należy ją jednak odpowiednio przygotować oraz złożyć do urzędu. Automatyczne usługi „Twój e-PIT” dla deklaracji PIT-36, w tym roku nie będą jeszcze dostępne.Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku