Skazywanie ludzi na życie w ubóstwie to łamanie podstawowych praw człowieka i pogwałcenie ludzkiej godności. Obchodzony co roku 10 grudnia Dzień Praw Człowieka upamiętnia uchwalenie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez ONZ w 1948 roku.

Artykuł 25. Deklaracji uznaje, że „każdy człowiek ma prawo do stopy życiowej zapewniającej zdrowie i dobrobyt jego i jego rodziny, włączając w to wyżywienie, odzież, mieszkanie, opiekę lekarską(…)”.


W 62. rocznicę uchwalenia tego dokumentu organizacje prowadzące kampanię społeczną "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" przypominają, że walka z ubóstwem to nasz obowiązek, a nie kwestia dobroczynności. Społeczność międzynarodowa wzięła na siebie odpowiedzialność za to, by wszyscy ludzie, bez względu na miejsce zamieszkania, żyli w godnych warunkach.

Tymczasem w ostatnich latach pomoc UE dla krajów najbiedniejszych zmniejszyła się  ( np. w przypadku Niemiec spadek wynosi 12 procent, a w przypadku Włoch zanotowano spadek o 31 procent). Istnieje poważna obawa, że Unia może nie dotrzymać zobowiązania do przeznaczenia 0,7 procent swojego dochodu na pomoc rozwojową do 2015 roku.

Na świecie nadal 1,4 miliarda ludzi żyje w głębokiej nędzy,  a ich podstawowe prawa, takie jak prawo do wody, żywności czy edukacji są codziennie łamane.  Możesz zmienić los części z nich domagając się od państw - sygnatariuszy Deklaracji Milenijnej z 2000 roku  wyeliminowania skrajnego ubóstwa na świecie.

Kampania społeczna "Prawa człowieka. Im więcej wiesz, tym więcej możesz" jest realizowana przez  18 organizacji w ramach projektu GREAT.