Sfera edukacji przechodzi ostatnio przez szereg reform. Związane jest to między innymi ze zmianą rządu. Na poziomie wczesnej edukacji dziecka nastąpił swoisty powrót „zerówek”. Sejm zniósł obowiązek szkolny dla 6-latków. Wzmocnieniem idei oświatowej stają się projekty edukacyjne.

Projektowanie przestrzeni edukacyjnej

Za przestrzeń edukacyjną można uważać środowisko, w jakim żyje uczeń. Dotyczy to nie tylko szkoły, lecz także otoczenia domowego. Dlatego też projekty edukacyjne angażują również rodziców. Ogólne cele dotyczą głównie zadań wychowawczych i dydaktycznych. Każdy projekt edukacyjny bazuje na wcześniej podjętych zasadach oraz regułach. Po pierwsze musi zostać określony priorytetowy zamiar. Każde przedsięwzięcie posiada przyznane z góry techniki działań i modele postępowań.

Projekt powinien mieć swojego stałego opiekuna. Najczęściej jest nim nauczyciel lub wybrane grono pedagogiczne.

Edukacja w szkołach przygotowuje do dalszych etapów nauki. W związku z powyższym niezwykle istotne są projekty edukacyjne dla szkół podstawowych. Początek edukacji szkolnej wiąże się przede wszystkim z wdrożeniem dziecka w nową rzeczywistość szkolną. Etap przejścia bywa dla niektórych nieco trudny i problemowy. Również w tym aspekcie proces edukacyjny wspiera cele wychowawcze i społeczne. Jednocześnie inicjatywa powinna opierać się na wielu dziedzinach naukowych. Warto podkreślić, że nie chodzi tutaj o chaos, lecz o stworzenie jednego kierunku, do którego można dołączyć inne perspektywy kształcące.

W przestrzeni edukacyjnej projektu edukacyjnego znaleźć można między innymi następujące elementy:

  • Zespołowość – przedsięwzięcie zakłada wspólną inicjatywę wszystkich uczniów biorących udział w projekcie.
  • Tematyka projektu musi być zgodna z podstawą programową; może jednak wykraczać poza jej treści.
  • Planowość – wszystkie zadania wykonuje się według wcześniej przyjętego planu i schematu.
  • Organizację obszaru, w którym projekt ma dojść do skutku.
  • Przestrzeń powinna charakteryzować się modelem aktywizującym.
  • Zaistnienie problemu, który trzeba rozwiązać w toku trwania procesu edukacyjnego.
  • Efektem działań jest podejmowanie indywidualnych inicjatyw.
  • Przestrzeń umożliwia rejestrację wszystkich rezultatów.
  • Efekty procesu edukacyjnego referowane są na forum publicznym.

Konsekwencje jakościowe

Projekty edukacyjne dla szkół podstawowych zakładają rozwój przeróżnych kompetencji. Po pierwsze promowana jest współpraca w grupie. Dzięki temu nawiązują się zdrowe więzi i relacje społeczne. Po drugie rozwiązuje się wszelkie problemy w sposób twórczy. Procesy edukacyjne przygotowują między innymi do selekcji analizowanych treści oraz przetwarzania informacji w celu osiągnięcia pewnego i właściwego wniosku. Jednocześnie projekty powinny przygotowywać do wystąpień publicznych oraz formułowania własnych opinii. To także nauka logicznego przewodu decyzyjnego.

Co jest dzisiaj na topie?

Jednym z projektów edukacyjnych, na który warto zwrócić uwagę są projekty promujące matematykę. Dlaczego akurat ta dziedzina? Związane jest to przede wszystkim z tym, że sfera matematyki towarzyszy człowiekowi cały czas. Tak naprawdę wszędzie można wykorzystywać umiejętności liczenia i logicznego myślenia. Preferowanie nauk ścisłych to dbałość o kompletne wykształcenie przyszłych inżynierów, a także techników. Jednym z programów ukierunkowujących na matematykę jest „mPotęga”. Twórcy wychodzą z założenia, że wielu młodych ludzi boi się przedmiotów ścisłych. Ten specyficzny matematyczny ostracyzm spowodował, że współcześnie oblegane są głównie kierunki humanistyczne. Więcej informacji na temat projektów edukacyjnych dla szkół podstawowych na stronie: https://mpotega.pl/wiecej-o-matematyce/127-matematyka-da-si%C4%99-lubi%C4%87-%E2%80%93-projekty-edukacyjne-dla-szk%C3%B3%C5%82-podstawowych.

„mPotęga” sugeruje również, jak szybko i skutecznie nauczyć tabliczki mnożenia. W metodzie zostały wzięte pod uwagę takie składniki, jak nauka poprzez zabawę, korzystanie z pozytywnego myślenia, traktowanie nauki, jak zabawę.


Najczęściej zadawane pytaniaPodobne artykuły:


Wersja do druku