I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przystępując do subskrypcji "Informacje z www.female.pl" wyrażają Państwo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Wszystkie treści zawarte w "Informacje z www.female.pl" są chronione prawem autorskim.

Przystępując do subskrypcji "Informacje z www.female.pl" potwierdzają Państwo, że podane nam dane nie będą zawierały żadnych treści niezgodnych z prawem;

www.female.pl nie dokonuje i nie może dokonać weryfikacji danych przesłanych przez subskrybentów .
www.female.pl może usunąć wszelkie dane przekazane przez użytkowników nie podajac przyczyny.

II WARUNKI SUBSKRYPCJI

1 "Informacje z www.female.pl" przeznaczone są dla użytkowników witryny www.female.pl, celem wysyłania "Informacje z www.female.pl" jest przekazywanie zainteresowanym osobom informacji o nowościach zamieszczonych na www.female.pl.

2
Warunki subskrypcji:
- Do subskrypcji można przystąpić jedynie w witrynie internetowej www.female.pl.
- Warunkiem przystąpienia do subskrypcji jest wypełnienie oznaczonego formularza. - Dany adres
poczty elektronicznej może być tylko raz zarejestrowany.
- Subskrypcja rozpoczyna się z chwilą pierwszego rozesłania "Informacje z www.female.pl" od czasu dodania się użytkownika.
- O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, w przypadku osób niepełnoletnich, które chcą przystąpić do subskrypcji wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów.
- www.female.pl. zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszych Warunków subskrypcji "Informacje z www.female.pl" w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia i poinformowania o takowych zmianach lub modyfikacjach poprzez umieszczenie zaktualizowanej wersji danego dokumentu na stronie internetowej

3
Dane subskrybentów, ochrona danych i prywatność subskrybentów - Uznaje się, że poprzez dodanie swojego adresu akceptuje zasady niniejszego regulaminu subskrypcji
- Subskrybent przystępując do subskrypcji jednocześnie wyraża zgodę się na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych danych tj. adresu poczty elektronicznej oraz adresu IP . Zgoda ta jest dobrowolna. Dane osobowe związane z subskrypcją "Informacje z www.female.pl" przechowywane będą w Bazie Danych Subskrybentów. Subskrybent może w każdym czasie domagać się dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawiania.

- Subskrybent zgadza się na świadczenie usługi przesyłania "Informacje z www.female.pl" czyli na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych zawartych w "Informacje z www.female.pl" oraz wykorzystanie zebranych danych dla potrzeb kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej celem poinformowania o nowych produktach, usługach lub promocjach lub też celem odpowiedzi na pytania, realizowania zleceń, zindywidualizowania i rozbudowy witryny internetowej oraz innych usług www.female.pl lub indywidualnego komunikowania się w związku z subskrypcją "Informacje z www.female.pl".
- www.female.pl. będzie przetwarzała dane do czasu zakończenia świadczenia usługi subskrypcji "Informacje z www.female.pl".

- www.female.pl nie będzie monitorować lub ujawniać jakichkolwiek danych osobowych lub informacji o takim charakterze zamieszczonych przez subskrybenta w witrynie internetowej www.female.pl o ile nie jest to konieczne w związku przepisami prawa, z legalnymi żądaniami władz lub w ramach procesów toczących się z udziałem firmy www.female.pl.

4 Rezygnacja z subskrypcji

- Subskrybent może w dowolnym czasie zrezygnować z subskrypcji i tym samym wycofać zgodę na użytkowanie i przetwarzanie danych osobowych, wykorzystując w tym celu link podany na końcu "Informacje z www.female.pl

- www.female.pl. może wypowiedzieć subskrypcję bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku gdy subskrybent naruszy niniejszy Regulamin lub jakiekolwiek warunki i zasady związane z innymi usługami, lub złoży nieprawdziwe oświadczenie lub też w inny sposób postępować będzie niewłaściwie