W świetle przepisów podatkowych osoba niepracująca jest podatnikiem, któremu przysługują zarówno obowiązki jak i przywileje. Preferencyjne sposoby wspólnego rozliczania małżonków nie wykluczają osób bezrobotnych.

Sposób wspólnego rozliczenia PIT

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość preferencyjnego  wspólnego rozliczenia dochodów małżonków. Zasada jest taka,że sumuje się dochody obojga małżonków i oblicza średnią przypadającą na każdego małżonka z osobna. Obliczenia może wykonać program pit, jeśli z niego korzystamy do rozliczeń podatkowych. Program pit wykonuje obliczenia matematyczne precyzyjnie i dzięki niemu unikniemy pomyłek, błędów rachunkowych.

Ustawa mówi o tym, iż wspólne rozliczenie PIT wraz z małżonkiem sumuje wszelkie dochody dwojga osób i niejako wyciąga średnią na każdego małżonka z osobna. Jest to szczególnie ważne gdy jedno z małżonków pobiera dochody a drugie nie pracuje, lub gdy oboje małżonkowie pracują, ale ich wynagrodzenia diametralnie różnią się od siebie.

Warunki preferencyjnego rozliczenia

Preferencyjny sposób rozliczania pit przewidziany jest tylko dla małżeństw. Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe,  posiadające dzieci, ale żyjące w konkubinacie, nie maja prawa do skorzystania z ulg dostępnych dla małżonków.

Z kolei małżonkowie nie skorzystają ze wspólnego rozliczenia pit, jeżeli:

Rozliczenie dochodów łącznie z dochodami małżonka  jest możliwe niezależnie od tego, czy dochody uzyskują oboje, czy tylko jeden z małżonków. Nieistotna jest też  wysokości dochodów jednego czy też obojga, nie ma także znaczenia czy podatnik otrzymuje wynagrodzenie od płatnika (pracodawcy) czy też prowadzi własną działalność gospodarczą. Istotna jest natomiast zasada rozliczania podatku. Tylko podatnicy

rozliczający się z fiskusem na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, mają możliwość skorzystania z preferencji, jaką jest wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem. Deklarację podatkową  małżonkowie składają na jednym druku PIT – PIT-36 lub PIT-37. Mogą rozliczyć się przez program pit. Roczne zeznanie podatkowe dla fiskusa sporządzane na innych drukach, przy rozliczeniu kartą podatkową, podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie pozwalana na wspólne rozliczenia małżonków.

Korzyści z łącznego rozliczenia

Z reguły wspólne rozliczenie jest korzystne dla małżonków finansowo. Najwięcej na łącznym rozliczeniu zyskają małżonkowie w przypadku, gdy jeden z nich jest niepracujący i nie osiąga żadnych dochodów. Przy zróżnicowanych dochodach  korzyści będą widoczne, gdy jeden z małżonków przekroczy próg podatkowy 32%. Wspólny pit będzie neutralny finansowo, gdy dochody obojga małżonków mieszczą się w pierwszym progu podatkowym i są opodatkowane 18%.

Jeżeli ze wspólnego PIT małżonków wynika zwrot podatku, podają jeden numer konta bankowego, które może należeć do obojga małżonków lub tylko do jednego z nich. Mniej korzystny, bo wiążący się z opłatami jest zwrot gotówki przez pocztę na adres zamieszkania.